پيام ترافيكي

آيا ميدانيد عدم رعايت فاصله طولي دليل بسياري از تصادفات است؟ براي عدم برخورد با وسيله نقليه جلويي به ازاء هر 10 کيلومتر سرعت بايد 6 متر فاصله از وسيله جلويي داشته باشيد در غير اينصورت برخورد شما با آن حتمي است.

نظر سنجي سايت

نظر شما در باره قوانین جدید راهنمائی و رانندگی به خصوص سیستم صدور گواهینامه های هوشمند چگونه است؟

مشاهده نتايج

Loading ... Loading ...

آمار سایت

وضعيت آب و هوا(فیشهای مربوط به ثبت نام کاردکس(گواهینامه ب۱

۱- فیش بانکی ملی بحساب ۲۱۷۱۱۵۰۲۴۶۰۰۴ بمبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال بحساب ناجا اصفهان

۲- فیش بانک ملی بحساب ۱۰۵۹۶۸۸۰۱۰۰۴ بمبلغ۸۰/۰۰۰ ریال بحساب ناجا اصفهان

۳- فیش بانکی ملی بحساب  2171150248000 بمبلغ ۵/۰۰۰ ریال بحساب  ناجا اصفهان

۴- فیش بانک ملی بحساب ۱۰۵۸۷۱۵۹۷۰۰۴  بمبلغ۵/۰۰۰ ریال بحساب شهرداری اصفهان

فیش تجدیدآزمون آئین نامه وشهر

بانکی ملی بحساب ۲۱۷۱۱۵۰۲۴۶۰۰۴ بمبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال بحساب ناجا اصفهان

روابط عمومی آموزشگاه رانندگی فردوسی